top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

הקושי בפסוק שמע ישראל17/08/2015 19:41:33

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד

הפסוק הזה הוא אולי המפורסם ביותר והמשותף ביותר בין כל היהודים בעולם. לומדים אותו, אומרים אותו, חוזרים עליו, הוא מופיע בתפילה בשחרית בערבית ובקריאת שמע על המיטה. בעבר הרחוק ואולי לא רק הרחוק, יהודים שעלו על המוקד זעקו שמע ישראל לפני שפרחה נשמתם. ידוע ומוכר סיפורו של רבי עקיבא בהקשר של קריאת שמע ישראל "בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, "בכל נפשך", אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי ולא אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה: אשריך עקיבא שיצתה נשמתך באחד".

) תלמוד בבלי, מסכת ברכות ס"א, ע"ב )

כאשר מעיינים בפסוק, שמע ישראל.. רואים שיש שני שמות של הקב"ה שצמודים האחד לשני: ה' ( י.ה.ו.ה) ואלוקים לכל שם של הקב"ה יש משמעות י.ה.ו.ה – מתאר את מידת הרחמים אלוקים – מתאר את מידת הדין אם אדם היה נשאל איזה תכונה של הקב"ה הוא היה רוצה לאמץ לעצמו אין ספק שהשם שהיה נבחר היה י.ה.ו.ה – מידת הרחמים, האהבה והשמחה. וכי למה שהאדם יבחר את השם אלוקים המתארת את מידת הדין ? להפתעתנו הרבה בקריאת שמע ישראל השם י.ה.ו.ה עומד בפני עצמו ואין בו מושג שייכות ואילו השם, אלוקים המתאר את מידת הדין יש בו מושג שייכות, אלוקינו – האלוקים שלנו. הכיצד אנחנו מאמצים אלינו דוקא את השם המתאר את מידת הדין? שתי פרשיות באות אחר קריאת שמע: ואהבת את ה' אלוקיך והיה אם שמוע הפרשיה הראשונה מתארת את קשר האהבה שבין האדם לקב"ה והיא מקבילה לשם י.ה.ו.ה של הפסוק שמע ישראל הפרשיה השנייה יש בה משפטי תנאי קשים. אם שמוע תשמעו אזי ונתתי מטר ארצכם בעיתו. ואם לא תשמעו – ועצר את השמיים ולא יהיה מטר.

ניתן לראות שיש התאמה בין שתי המידות של הקב"ה, מידת הרחמים ומידת הדין לבין שתי הפרשיות של שמע ישראל.

העובדה שאנו מוסיפים מושג שייכות דווקא לשם אלוקים, אלוקינו, באה לומר שזה מאוד קל ונוח לבחור בשם, י.ה.ו.ה. צריכים להיות מאמינים באמת כדי לקבל את מושג האלוקים גם כאשר רע לנו וקשה.

אבל כשנעיין בפסוק שמע ישראל נראה שהשם אלוקינו נמצא בין שני שמות של י.ה.ו.ה, ה' אלוקינו,ה' אחד. כאשר מידת הדין מגודרת מקדימה ומאחורה זה נקרא מיתוק הדין. להמחשה אפשר לדמות את מידת הדין לאש. האש יכולה לגרום לנזקים גדולים אבל כאשר האש מגודרת, כמו למשל להבת אש של כיריים אזי האש היא ברכה כי בעזרת האש ניתן לבשל ולהתקיים והאש עצמה לא תוכל להתקיים ללא הכלי שמחזיק אותה.

השילוב שנמצא בקריאת שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד מבטא את הרצון לקבל את מידת הדין כמידה ממותקת ואז יש בזה תועלת רבה.

קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או לכל הפחות תעשו "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד

26 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עינתי היקרה לא יאמן את בת חמישים ? איך עברו להם כך סתם הזמנים נשארת יפה צעירה ורעננה וגם הספקת כמה דברים לכבוד המאורע הכנו רשימה של דברים שאנו אוהבים בך משקיענית ורצינית בכל דבר הקמת משפחה לתפארת, בהם

25/04/2009 21:08:11 בס"ד ‏יום שישי 24 אפריל 2009 קווים לדמותה של ברוריה לעומת אהרון דמותו של אהרון אחי משה השתמרה בזיכרון העם היהודי כאוהב שלום ורודף שלום (פרקי אבות א` משנה יב`) דמותה של בר

דינה בת לאה - סיפור האונס 21/03/2010 23:37:12 סיפור האונס – דינה בת לאה הסיפור על דינה בת לאה מסופר בספר בראשית פרק ל' . יעקב עושה את דרכו מבית לבן יחד עם משפחתו הגדולה ארבע נשותיו שנים עשר ילדיו צאנו

Post: Blog2 Post
bottom of page