top of page
  • תמונת הסופר/תMoshe Didi

לכל איש יש שם - לפרשת שמות


23/12/2010 18:37:03

בס"ד ‏יום חמישי ט"ז טבת תשע"א

לכל איש יש שם – לפרשת שמות

אנו מתחילים השבת לקרוא את ספר שמות . הספר נקרא על שם המלה הראשונה בפרשה הראשונה של הספר , פרשת שמות אבל עם הבדל קטן הפרשה מתחילה במלה "ואלה שמות" ואילו הספר נקרא "שמות".

רש"י , למילים ואלה שמות , מתייחס לשאלה מדוע חזר הכתוב ומנה את שמות בני יעקב הבאים מצריימה והרי מנאם כאשר הגיעו למצרים ואינו מתייחס לתוספת האות ו'.

רש"י - אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן, חזר ומנאן במיתתן [אחר מיתתן], להודיע חבתן שנמשלו לכוכבים, שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר (ישעיהו מ כו) המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא:

בפרשת משפטים בהמשך הספר , רש"י אומר על המילים "ואלה המשפטים"- כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים,מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני.

פירושו של רש" מתבסס על מאמר המפורש במדרש רבה על פרשת שמות

דבר אחר ואלה שמות אמר רבי אבהו כל מקום שאמר אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף שבח על הראשונים (בראשית ב, ד) אלה תולדות השמים והארץ פסל לתהו ובוהו ואלה שמות הוסיף שבח על שבעים נפש שנאמרו למעלה שכולם היו צדיקים:

מכיוון שחזר הכתוב ומנאם לאחר מותם ולמעשה עם תחילת השיעבוד במצרים , המדרש מוסיף מימד נוסף לשמות השבטים שמכוונת לגאולה של ישראל.

מדרש רבה לפרשת שמות

ואלה שמות בני ישראל, על שם גאולת ישראל נזכרו כאן. ראובן, שנאמר (שמות ג, ז): ראה ראיתי את עני עמי. שמעון, על שם (שם ב, כד): וישמע אלהים את נאקתם. לוי, על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם (שם ג, ב) מתוך הסנה, לקים מה שנאמר (תהלים צא, טו): עמו אנכי בצרה. יהודה, על שם שהודו להקדוש ברוך הוא. יששכר, שנתם להם הקדוש ברוך הוא שכר שעבודם, ביזת מצרים וביזת הים, לקיים מה שנאמר (בראשית טו, יד): ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זבולון, על שם שהשכין הקדוש ברוך הוא שכינתו בקרבם, שנאמר (שמות כה, ח): ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ואין זבולון אלא בית המקדש, שנאמר (מ"א ח, יג): בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים. ובנימין,על שם (שמות טו, ו): ימינך ה' נאדרי בכח. דן, על שם (בראשית טו, יד):וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול.

נפתלי,על שם תורה ומצוות, שנתן להם הקדוש ברוך הוא, שכתוב בהם (תהלים יט, יא): ומתוקים מדבש ונופת צופים. גד, על שם המן שהאכילם הקדוש ברוך הוא, שהוא (שמות טז, לא): כזרע גד. אשר, על שם שהיו מאשרין אותן כל שומעי גאולתן וגדולתן, דכתיב (מלאכי ג, יב): ואשרו אתכם כל הגוים, כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. יוסף,על שם שעתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף ולגאול את ישראל ממלכות הרשעה, כשם שגאל אותם ממצרים, דכתיב (ישעיה יא, יא-טז): והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו וגו'.

המשוררת זלדה כתבה את השיר "לכל איש יש שם" במובן שנתינת שם מעידה על משמעות מיוחדת וכל אדם נושא עימו מספר שמות והכל לפי הזמן בו הוא חי , המקום בו הוא גדל , האנשים איתם הוא מתחבר ומעשיו עלי אדמות .

שמות השבטים נתנו להם ע"י הוריהם בזמן לידתם כאשר לכל אחד ניתן הסבר לשמו המתאר את הסיבה לשם ומסתבר ששם זה ניתן לפרשו בצורה אחרת לאחר מותו , בחינת טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו".

משה רבינו שנולד בפרשת שמות ( ז' באדר ) מקבל את שמו מבתיה בת פרעה "כי מן המים משיתיהו" ושם זה מתאר את התנהלותו והתנהגותו של משה במשך 120 שנים – משה בהיפוך אותיות - השם

לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו האריג לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כתליו לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכניו לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיהתו לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו ונתנה לו מלאכתו לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו עיורונו לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו.

קורא נכבד

השקעתי זמן ומחשבה בכתיבת המאמר , אשמח לקבל התייחסות או לכל הפחות תעשו "לייק" שאני אדע שהיה לכם נחמד .

6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עינתי היקרה לא יאמן את בת חמישים ? איך עברו להם כך סתם הזמנים נשארת יפה צעירה ורעננה וגם הספקת כמה דברים לכבוד המאורע הכנו רשימה של דברים שאנו אוהבים בך משקיענית ורצינית בכל דבר הקמת משפחה לתפארת, בהם

25/04/2009 21:08:11 בס"ד ‏יום שישי 24 אפריל 2009 קווים לדמותה של ברוריה לעומת אהרון דמותו של אהרון אחי משה השתמרה בזיכרון העם היהודי כאוהב שלום ורודף שלום (פרקי אבות א` משנה יב`) דמותה של בר

דינה בת לאה - סיפור האונס 21/03/2010 23:37:12 סיפור האונס – דינה בת לאה הסיפור על דינה בת לאה מסופר בספר בראשית פרק ל' . יעקב עושה את דרכו מבית לבן יחד עם משפחתו הגדולה ארבע נשותיו שנים עשר ילדיו צאנו

Post: Blog2 Post
bottom of page